Wat we doen

Hier moet nog een intro bij - Lies

Kernactiviteiten

De NVTG realiseert haar missie door het stimuleren van kennisuitwisseling, onderwijs en onderzoek op het gebied van gezondheid en internationale gezondheidszorg, in Nederland maar vooral in lage- en midden- inkomenslanden.

De kernactiviteiten van de Vereniging liggen op vier terreinen:

  • onderwijs
  • onderzoek & wetenschapsbevordering
  • pleitbezorging
  • platform

ONDERWIJS

De NVTG is verantwoordelijk voor de Nederlandse opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Daarnaast is de Vereniging actief in het bevorderen van onderwijs op het gebied van de internationale gezondheidszorg bij Nederlandse universiteiten en hogescholen. Regelmatig verzorgen leden van de NVTG gastcolleges. Informatie hierover te verkrijgen via het secretariaat van de NVTG. 

De NVTG werkgroepen voeren activiteiten uit in ontwikkelingslanden, onder andere door het aangaan van twinning met beroepsverenigingen en opleidingsinsituten. Een deel van de werkgroepen ondersteunt lokale gezondheidszorg projecten in lage- en midden-inkomens landen.

Onderzoek & wetenschap

De NVTG stimuleert het onderzoek op het terrein van de internationale gezondheidszorg. De aard van het onderzoek kan fundamenteel, biomedisch, klinische en toegepast zijn en dient aan te sluiten bij de actuele problemen in lage- en midden- inkomenslanden. Activiteiten op dit terrein zijn onder andere: het onderhouden van netwerken, het stimuleren van onderzoek, het verbeteren van de interactie tussen beleid en onderzoek, en het het verspreiden van wetenschappelijke inzichten via vakbladen en tijdschriften. Meer informatie bij Wetenschap.

Pleitbezorging

De NVTG zet zich actief in voor lobby en pleitbezorging rondom actuele vraagstukken in de internationale gezondheidszorg. 

De NVTG is initiatiefnemer van de ‘Gedragcode Internationale Gezondheidszorg’, een normatief kader voor alle gezondheidswerkers betrokken bij activiteiten op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg, met name in landen die gekenmerkt worden door schaarste aan kennis, menskracht en middelen.

Gedragscode Internationale Samenwerking (2008, zie PDF bijlage)
Begin 2008 publiceerde de NVTG de 'Gedragscode Internationale Samenwerking'. De code is tot stand gekomen na intensief overleg met haar achterban. In oktober 2008 heeft de KNMG een adhesie verklaring afgegeven. Het bestuur ziet de verklaring van de KNMG als een belangrijke ondersteuning in haar streven om haar leden en andere gezondheidswerkers uitgangspunten en richtlijnen mee te geven in hun werk ten aanzien van projecten en programma's op het gebied van gezondheid(szorg) in de context van internationale samenwerking. In het kader van draagvlakverbreding voor de code is een aantal activiteiten in gang gezet, waaronder het benaderen van ontwikkelingsorganisaties. Gekeken wordt naar de beste manieren om ook de betrokkenheid rondom integer handelen ('do no harm') te vergroten van niet-georganiseerde 'particuliere' initiatieven in internationale gezondheidszorg.

Platform

De Vereniging biedt een platform aan professionals werkzaam in de internationale gezondheidszorg en studenten. De NVTG brengt onderzoekers, wetenschappers en andere belangstellenden bijeen rondom actuele thema’s in de internationale gezondheidszorg. Jaarlijks organiseert de NVTG een congres. De NVTG maakt deel uit van nationale en internationale netwerken in Nederland en in internationaal verband (zie FESTMIH, www.festmih.eu). De NVTG levert een actieve bijdrage aan de tweejaarlijks georganiseerde Europese congressen internationale gezondheidszorg, in 2015 in Basel.

De NVTG is uitgever van het blad MT,Bulletin of the Netherlands Society of Tropical Medicine and International Health. Het blad verschijnt elk kwartaal in een digitale versie en wordt verspreid onder zo'n 1050 adressen.