Beleidsplan

Een korte toelichting op ons beleidsplan 2012-2016 'Global Health: Gezondheid zonder Grenzen'.

De NVTG maakt deel uit van een veranderende (beleids)omgeving waarin globalisering, een toename van mondiale gezondheidszorginitiatieven, en een terugtredende overheid een hoofdrol spelen. Deze ontwikkelingen hebben gevolg voor het werkveld van de vereniging. Zo is het vragen van aandacht voor actuele ontwikkelingen in de internationale samenwerking onverminderd belangrijk. Het nieuwe paradigma van de overheid – een versobering van het aantal thema’s en een reductie in het aantal focuslanden – vraagt om een nieuwe aanpak en creativiteit.

Meer particulier initiatief in de IS toont het draagvlak vanuit de samenleving op dit terrein, maar tevens ook de noodzaak om alert te blijven op versnippering van het veld en zorg te dragen voor continuïteit, gedegen voorbereiding en kwaliteit van zorg. Ook de komende beleidsperiode zal de NVTG onverminderd een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van netwerken, kennisontwikkeling en de voorbereiding (de opleiding). Het enthousiasme van jongeren voor de IS is groeiende, gemeten aan de vraag naar de opleiding tot tropenarts, co-schappen en stageplekken in ontwikkelingslanden. De uitdaging voor de NVTG is het om ook deze groepen te motiveren voor deelname aan de vereniging.

De vraag naar kennis en expertise ten aanzien van de culturele dimensies rondom ziekte en gezondheid en internationale gezondheidszorg (inclusief de tropengeneeskunde) zal de komende jaren alleen nog maar toenemen gezien de dynamiek die een multiculturele samenleving met zich meebrengt. Ons beleidsplan specificeert de respons van de NVTG op bovenstaande ontwikkelingen aan de hand van haar vier pijlers: onderwijs, wetenschap, pleitbezorging en platform.