Beleidsplan 2016-2020

Het beleidsplan ‘Global health perspectives’: de positie en rol van de NVTG in de mondiale gezondheidszorg’ schetst de beleidsvoornemens van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Het beschrijft de context waarbinnen de NVTG zich begeeft, haar missie en strategie. De focus van de NVTG is het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de gezondheidszorg in met name lage- en middeninkomensladen en past daarmee binnen het terrein van de mondiale gezondheid (global health). Het plan beschrijft trends en ontwikkelingen waarmee de NVTG te maken krijgt waaronder de gevolgen van globalisering – migratie en grensoverschrijdende infectieziekten; het bijstellen van het klassieke model van ontwikkelingshulp; het einde van het millenniumdoelen tijdperk en het begin van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs); en – dichter bij huis – de erkenning van de opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT), onder andere.

Een centraal element in het werk van de Vereniging is haar streven om een PLATFORM te bieden aan haar leden en andere professionals, en het bijeenbrengen van onderzoekers, wetenschappers en andere belangstellenden rondom thema’s in de mondiale gezondheid. De NVTG beoogt een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en -advisering richting overheid, uitzendende/medefinancierings- en andere organisaties die opereren in het veld van de mondiale gezondheid. Plannen hiervoor leest u onder de PIJLER PLEITBEZORGING. De NVTG realiseert haar missie door het stimuleren van kennisuitwisseling, onderwijs en onderzoek op het gebied van de mondiale gezondheid, in Nederland en ten behoeve van, en in relatie tot met name lage- en midden- inkomenslanden (PIJLER WETENSCHAP). Onder de PIJLER ONDERWIJS vallen plannen met betrekking tot de opleiding IGT.

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van beleidsvoornemens van het bestuur en de plannen van de werkgroepen en individuele leden. Het bestuur van de NVTG kijkt met enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst. Van belang is dat het ledenaantal gestaag blijft groeien, want zonder een kritische massa kunnen de vele ambities uit dit beleidsplan niet gerealiseerd worden. Groei van de NVTG is mogelijk als we ook voor jongeren en voor leden van de werkgroep die nog geen lid zijn van de NVTG een platform kunnen bieden.

De NVTG nodigt u uit om kennis te nemen van onze plannen en in dialoog te komen met ons. Voor opmerkingen en reacties: info@nvtg.org